چندین جت های جنگنده ناشناس وارد خاک افغانستان شد

چندین جت های جنگنده ناشناس وارد خاک افغانستان شداخبار بسیار مهم که هم اکنون به دست ما رسید ————————————————————————————— Instagram …

source

Leave a Reply